Nu cyklar hela Europa – men Sverige kastar in handduken med Trafikverkets förslag till infrastruktursatsningar 2022-2037

Anna Linell Nyheter

Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelfrämjandet yttrar oss gemensamt om Trafikverkets förslag nedan. Här hittar du vår debattartikel på samma tema.

Ju fler som väljer cykel i stället för bil, desto bättre är det för klimatet, folkhälsan och för minskad trängsel i trafiken. Under 2020 har cyklandet glädjande nog ökat kraftigt, inte bara i Sverige utan i flera länder i Europa. Stora städer som London och Paris har gjort stora satsningar på att öka cyklingen – för att undvika trängsel under coronapandemin och nå klimatmålen.

Inriktningsunderlaget från Trafikverkets för transportinfrastrukturen under åren 2022-2037 presenterades i höstas och är nu ute på remiss. I dagarna har Sveriges cykelorganisationer lämnat svar på remissen till regeringen. Underlaget lägger grunden för den infrastrukturproposition som regeringen ska lägga under våren. Därmed sätter den också förutsättningarna för att nå målet om minskade utsläpp från transporter med 70 procent till 2030. I våra svar kommer vi med konkreta förslag för att öka cyklingen i Sverige. Här hittar du hela Svenska Cykelstäders yttrande och Svensk Cyklings yttrande.

– Tyvärr kastar Trafikverket in handduken när det gäller att nå målet om ett transporteffektivt samhälle. De menar att vägtrafiken är så stor så det är inte någon idé att försöka minska den och få människor att välja att åka kollektivt, gå eller cykla. Ett cirkelresonemang som är anmärkningsvärt, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

– Våra medlemskommuner och regioner är beredda att anta utmaningen för att nå målen för transportsektorn. Våra medlemmars egna beräkningar visar att potentialen för att öka cyklingen snabbt är mycket större än vad Trafikverket tror. Men vi måste få bättre förutsättningar, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder. 

–  Ska vi klara klimatmålet behöver fler välja att cykla oftare. Då krävs mer pengar till cykelsatsningar och ett moderniserat regelverk. Med rätt förutsättningar kan Sverige ta på sig ledartröjan när det gäller cykling i Europa, säger Isabella Thöger, verksamhetschef för Cykelfrämjandet. 

Vi föreslår gemensamt tre åtgärder som är särskilt viktiga för att det ska bli enklare och billigare att skapa ett trafiksystem där fler personer oftare väljer cykeln.

Möjliggör statliga medel till steg 1- och 2-åtgärder. Vi föreslår att Trafikverket ska ges möjlighet att initiera, medverka och finansiera steg 1 och steg 2-åtgärder, det vill säga åtgärder för att påverka transportvalet och optimera transportsystemen. För att åstadkomma det måste Trafikverkets uppdrag och direktiv förändras. Regeringen måste också avsätta medel för detta arbete. 

Ändra väglagen och anläggningslagen. Vi föreslår att regeringen förändrar väglagen och anläggningslagen så att cykelvägar kan byggas där de gör bäst nytta. Idag sätter dessa lagar käppar i hjulet för statligt finansierade cykelvägar. Lagarna är omoderna och tar inte hänsyn till cykelns särskilda möjligheter och behov som ett eget transportslag. En modern lagstiftning är ett måste för att skapa hållbara transportsystem.

Avsätt mer pengar till cykel. Vi föreslår att de statliga investeringarna i cykelinfrastruktur utökas och att länsplanerna får en större del av de statliga investeringarna. Tio procent av svenskarna cyklar – men cykel får bara en procent av pengarna. Vi föreslår att minst tio procent av de statliga medlen i den nya nationella planen öronmärks för cykelinvesteringar.

Svenska Cykelstäder föreslår dessutom följande åtgärder:

Anta ett nationellt cykelmål. Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen upprättar ett tidssatt och kvantifierat cykelandelsmål. Ett nationellt cykelmål finns redan i många europeiska länder. Det är en förutsättning för att cyklingen ska prioriteras, och kunna medverka till att de transportpolitiska målen nås. Här hittar du fakta om hur målen det ser ut i andra länder (längst ned på sidan).

Utveckla stadsmiljöavtalet. Svenska Cykelstäder föreslår att reglerna i stadsmiljöavtalet ska förändras. Svenska Cykelstäder vill utveckla stadsmiljöavtalet så att pengarna löper över fler år och successivt utökas. Vi vill också se lättade och/eller förändrade krav på motprestation, framförallt när det gäller cykelsatsningar.

Ge Trafikverket tydligare direktiv att arbeta med ett hållbart transportsystem. Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen ska ge Trafikverket tydligare direktiv att främja cykel och andra transportslag som bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp, minskad trängsel och ökad folkhälsa. Som ett led i detta arbete föreslår Svenska Cykelstäder också att Trafikverket får i direktiv att uppdatera sina beräkningsunderlag, de så kallade basprognoserna. Prognoserna måste bättre spegla potentialen av en kombinationen av olika styrmedel och bidra till måluppfyllelse av de transportpolitiska målen såväl som de globala målen.

Möjliggör aktiva och säkra transporter för alla. Svenska Cykelstäder föreslår att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram åtgärder som bidrar till att målet om aktivt resande nås. Aktivt resande innebär resor med cykel, gång och kollektivtrafik och är ett viktigt mål för folkhälsan. I inriktningsunderlaget skriver Trafikverket att målet för aktivt resande inte kommer att nås. Trafikverket visar inte heller på någon tydlig strategi för hur målet skulle kunna nås. Vidare föreslår Svenska Cykelstäder att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram åtgärder för att nå nollvisionen som bättre inkluderar oskyddade trafikanter, i synnerhet cyklister.