Integritetspolicy

Dataskyddspolicy Svenska Cykelstäder

Version 2021-11-04

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Svenska Cykelstäder samlar in och använder personuppgifter. Den vänder sig till dig som:

 • Arbetar för föreningen, har förtroendeuppdrag inom den eller är personuppgiftsbiträde.
 • Är anställd, har förtroendeuppdrag eller på annat sätt är kopplad till en medlemsorganisation.
 • Deltar på någon av våra aktiviteter, besöker vår hemsida eller tar del av information från oss, exempelvis genom nyhetsbrev.
 • Är en mediekanal som mottar nyhetstips eller insändning av debattartiklar.
 • Samtycker till att foto, film och/eller annat pressmaterial används av Svenska Cykelstäder i dess verksamhet och/eller dess projekt.

Syftet med denna policy är att hindra att personlig integritet kränks genom Svenska Cykelstäders behandling av personuppgifter (PU). De uppdragstagare, medlemmar, företag, andra organisationer och liknande som, via Cykelstädernas personal eller uppdragstagare, nyttjar våra tjänster förväntas acceptera och i alla dela delar följa denna policy.

Kontaktperson för frågor eller ärendet som berör personuppgifter är Svenska Cykelstäders verksamhetsledare Samuel Williams, samuel.williams@svenskacykelstader.se, 070-759 05 70, Järnvägsgatan 36, 131 54, Nacka.

Dataskyddsombud för föreningen bedöms i dagsläget inte behöva utses och anmälas till Datainspektionen.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn samt rätt att begära rättelse av personuppgifterna. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina eller ditt barns personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller ditt barn som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina eller ditt barns personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig eller ditt barn som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Svenska Cykelstäder kan dock inte garantera återtagande eller rättelse av uppgifter som publicerats och spridits via tredje part utan uppdrag från Svenska Cykelstäder, så som till exempel genom sociala medier. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser och kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mail).

För dig som arbetar för föreningen, har förtroendeuppdrag inom den eller är personuppgiftsbiträde, har förtroendeuppdrag eller på annat sätt är kopplad till en medlemsorganisation
Vi kan behandla personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mailadress, organisations- eller partitillhörighet, önskemål om ev. särskild kost, samt deltagande på av oss arrangerade möten och arrangemang. Därutöver behandlar vi personuppgifter som kan samlas in via interaktion med nyhetsbrev, anmälningsformulär, hemsida eller dylikt. Det kan vara enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning eller geografisk information i form av enhetens geografiska placering. Cookies och liknande kan användas. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all ovannämnda data.

För dig som deltar på någon av våra aktiviteter, besöker vår hemsida eller tar del av information från oss, exempelvis genom nyhetsbrev
Vi kan behandla personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mailadress, organisations- eller partitillhörighet, önskemål om ev. särskild kost, samt deltagande på av oss arrangerade möten och arrangemang. Därutöver behandlar vi personuppgifter som kan samlas in via interaktion med nyhetsbrev, anmälningsformulär, hemsida eller dylikt. Det kan vara enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning eller geografisk information i form av enhetens geografiska placering. Cookies och liknande kan användas. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all ovannämnda data.

För dig som är en mediekanal som mottar nyhetstips eller insändning av debattartiklar
Vi kan behandla kontaktuppgifter i form av mailadresser som är sammanställda från vissa mediers hemsidor för nyhetstips och/eller insändare. I vissa fall är dessa kontaktuppgifter personuppgifter i form av en specifik persons e-postadress, ex. namn.efternamn@entidning.se. I andra fall handlar det inte om personuppgifter. Vi kan också komma att spara och/eller notera e-postsvar, exempelvis om en tidning har accepterat en specifik debattartikel eller inte.

För dig som samtycker till att foto, film och/eller annat pressmaterial används av Svenska Cykelstäder i dess verksamhet och/eller dess projekt

Uppgifter som kan komma att behandlas om du samtycker till vår använding av foto, film eller annat pressmaterial är:

 • Information om dig eller ditt barn i form av namn, ålder, hemort och skola;
 • Foto där du eller ditt barn kan identifieras;
 • Film där du eller ditt barn kan identifieras; och
 • Text där du eller ditt barn kan identifieras.

Svenska Cykelstäder kommer att behandla era personuppgifter för att berätta om våra aktiviteter på webben, i sociala medier eller via olika marknadsförings- eller informationsinsatser. Om du samtycker till det kan vi även förmedla dina eller ditt barns personuppgifter till våra samarbetspartners för deras publicering på sociala medier och i marknadsföring för att uppmärksamma Svenska Cykelstäders arbete.

Svenska Cykelstäder grundar behandlingen av uppgifterna på att du har samtyckt till behandlingen enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Svenska Cykelstäder via kontaktinformationen listad ovan. Dina och/eller ditt barns personuppgifter raderas då omedelbart.

Rättslig grund för hanteringen

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke när det handlar om personuppgifter för individer som inte tillhör medlemsorganisationer för utskick av marknadsföring, information och inbjudningar till aktiviteter.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänster för medlemsorganisationer såsom digitalt forum, anordnar möten, seminarier, utbildningar, aktiviteter, kampanjer, o.d., samverkar inom olika cykelrelaterade frågor, administrerar medlemskap, avgifter och kontaktuppgifter, samt delar värdefull information till medlemmar och hanterar information, erbjudanden och marknadsföring inom ramen för vår verksamhet.

Vi hanterar dina eller ditt barns personuppgifter med stöd av intresseavvägning och samtycke när vi har ett berättigat intresse att utföra eller förbättra vår marknadsföring av föreningen och cykling, att använda kontaktuppgifter till för utskick för sammanställning till deltagare och/eller finansiärer efter en aktivitet, eller hantering av inkommen kommunikation såsom e-post eller formulärsvar.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i en rättslig skyldighet för när det handlar om bokföring, om lämnandet nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket i samband med vår redovisning av kostnader eller andra myndigheter och juridiska personer om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om opt-out inställningar för nyhetsbrev och liknande avsägande av

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till kopplade till Svenska Cykelstäder. Det kan handla om medlemskommunikation, marknadsföring av föreningen och dess agendor eller opinionsbildning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra medlemsorganisationer och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela namn, uppgifter om organisations- eller partitillhörighet, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) och information om deltagande vid särskilda aktiviteter med medlemsorganisationer och med tredje part såsom för sammanställning till deltagare och/eller finansiärer efter en aktivitet eller för inbjudningar till andra aktiviteter som berör cykling. Om du har samtyckt till det kan vi dela de personuppgifter du lämnar till oss med våra samarbetspartners för publicering på sociala medier och marknadsföring av våra gemensamma initiativ. Samarbetspartners får i detta fall inte rätt att använda dina eller ditt barns personuppgifter i något annat sammanhang än det som gäller samarbetet med Svenska Cykelstäder. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med medlemsorganisationer och tredje parter, och att minimera den data som delas. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden/underbiträden, till exempel våra IT- och systemleverantörer.

Myndigheter. Svenska Cykelstäder kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket i samband med vår redovisning av kostnader eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Överföring av personuppgifter till tredje land. Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Överföring av Personuppgifter till en plats utanför EES- området får vidtas förutsatt att vid var tid gällande krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Svenska Cykelstäder kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Svenska Cykelstäder har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies & liknande tekniker

Vi kan komma att använda cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies").

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Cykelstädernas webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför används cookies?

Om cookies används så är det att förbättra sett upplevelsen av hemsida o.d. Vissa tjänster kan behöva cookies för att fungera, medan andra finns för att göra tjänsterna mer smidiga för användaren.

Hur kan användare kontrollera användandet av cookies?

En webbläsare eller enhet tillåter en oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Svenska Cykelstäder ska:

 • se till att minimera antalet PU.
 • generellt inte lagra särskilt känsliga PU.
 • se till att återkommande rensa ut PU som inte längre behövs.
 • minimera antalet system och databaser där PU behandlas.
 • innan föreningen planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).
 • vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med medlemsorganisationer eller tredje parter enl. ovan, och att minimera den data som delas.
 • upprätta en lista över system där PU behandlas.
 • när så krävs, tillse att tydligt samtycke inhämtats.
 • upprätta en rutin för hantering, bedömning och ev. radering av PU efter att ett sådant önskemål inkommit.
 • upprätta en rutin för att individer ska kunna få ut de PU vi behandlar.
 • upprätta en rutin för att hantera personuppgiftsincidenter.
 • upprätta en rutin för hantering av e-post.

Svenska Cykelstäder leverantörer av system (personuppgiftsbiträden) ska:

 • ge tillräckliga garantier om lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.