Utanför trafikutskottets sammanträdessal. Fr.v. Emil Törnsten, koordinator Svenska Cykelstäder, Moa Rasmusson, ordf. Svenska Cykelstäder, Klas Elm, VD Svensk Cykling, Anna Niska, föreståndare VTI Cykelcentrum, Jones Karlström, bitr. föreståndare VTI Cykelcentrum

Svenska Cykelstäder i riksdagen

Emil Törnsten Nyheter

Vilka verktyg behöver landets kommuner och regioner för att öka cyklingen? När riksdagens trafikutskott behandlade betänkandet kring cykelfrågor deltog Svenska Cykelstäder. Budskapet: cyklingens status behöver höjas på den nationella nivån. Och det är bråttom.

Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder, visade under sitt föredrag en lång lista på länder som har antagit nationella cyklingsmål. Sverige saknas på listan.

– Riksdagen behöver peka ut riktningen. Vart ska vi? Om man sätter ett tidssatt och mätbart cyklingsmål så får myndigheter som Trafikverket ett skarpt uppdrag främja cyklandet. Men det behövs också en uppsättning indikatorer som man följer upp och ett nationellt cykelkansli som har det uppdraget, säger Moa.

Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder

Ska vi nå klimatmålen i tid så är det bråttom. Att öka den statliga finansieringen av cykelinfrastruktur är en stor utmaning för många kommuner.


”Det vore bättre om regionerna fick större ansvar för regionala cykelvägar
och en större andel av den statliga pengapåsen ”

– Kommunerna får idag dubbelarbeta. Budgeten ska ofta täcka både kommunala och statliga vägar. Det ger oss minskade resurser till att exempelvis bygga cykelöverfarter, separera cyklande från gående eller förbättra snöröjningen inom tätort. Det vore bättre om regionerna fick större ansvar för regionala cykelvägar och en större andel av den statliga pengapåsen (idag omkring 6 %, reds. anm.) enligt Moa, som också är stadsbyggnadspolitiker i Sollentuna kommun.

Anna Niska, VTI, Klas Elm, Svensk Cykling och Moa Rasmusson, Svenska Cykelstäder.

Riksdagsledamöterna ställde så många initierade frågor att mötet fick dra över tiden. Mycket kretsade kring viktiga regeländringar. Det handlade dels om planeringslagstiftning som varför inte Trafikverket får markåtkomst för friliggande cykelvägar eller varför Trafikverket inte arbetar enligt 4-stegsprincipen. Det handlade dels om trafiklagstiftning, där kommuner bland annat efterfrågar möjligheter att skylta högersväng mot rött, cykling mot enkelriktat och cykelfartsgator. Moa var positiv till energin.

– Det fanns ett stort intresse att diskutera hur vi ska främja cykling. Nu hoppas jag att de beslutar att anta flera av de cyklingsmotioner som ligger på bordet , avslutar Moa.

Mer information
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder
moa.rasmusson@sollentuna.se
0739-15 16 33

FAKTA
Exempel på länder som beslutat om nationella cyklingsmål:

 • Finland: öka 30 % år 2018-2030
 • Frankrike: öka 9 % år 2018-2024
 • Irland: 10 % andel år 2020
 • Isle of man: 20 % andel aktiv mobilitet av jobbpendling år 2020
 • Luxemburg: dubblerad cykelandel 2017-2025
 • Nederländerna: öka 20 % år 2017-2027
 • Slovakien: 10 % andel år 2020
 • Storbritannien: dubblerat antal cykelresor 2013-2025
 • Tyskland: 25 % andel år 2030
 • Tjeckien: 25 % andel av resor upp till 5 km år 2025
 • Ungern: 22-25% andel år 2020
 • Österrike: 13 % andel år 2025

På sammanträdet deltog även Svensk Cykling och VTI Cykelcentrum.
Omslagsbild: Utanför trafikutskottets sammanträdessal. Fr.v. Emil Törnsten, koordinator Svenska Cykelstäder, Moa Rasmusson, ordf. Svenska Cykelstäder, Klas Elm, VD Svensk Cykling, Anna Niska, föreståndare VTI Cykelcentrum, Jones Karlström, bitr. föreståndare VTI Cykelcentrum