Svenska Cykelstäder om Trafikverkets förslag till nationell plan: inte tillräckligt

svenskacykelstader Nyheter

Ökad cykling innebär stora vinster för klimatet, folkhälsan och en hållbar stadsutveckling. När Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan 2022-2033 missar man att tillvarata cyklingens stora potential, det anser Svenska Cykelstäder. Under pandemiåren har cykelsatsningarna ökat på flera platser i Sverige och runtom i världen. Samtidigt går endast en bråkdel av de 799 miljarder som aviserats i nationell plan till ökad och säkrare cykling.

Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 har varit ute på remiss. Förslaget till nationell plan ligger till grund för planeringen av Sveriges infrastruktur över det kommande decenniet, och sträcker sig bortom nyckelåret 2030. Därmed är planen central för förutsättningarna att nå målet om minskade utsläpp från transporter med 70 procent till 2030. Trots det öronmärks endast 1700 miljoner av förslagets total på 799 miljarder till ökad och säkrare cykling. I vårt remissvar kommer föreningen med konkreta förslag för att öka cyklingen i Sverige. Här hittar du hela Svenska Cykelstäders yttrande.

– Dessvärre ser vi att Trafikverket fastnat i ett cirkelresonemang när det gäller cykling, där det hänvisas till vägtrafikens storlek idag som en direkt spegling av hur det kommer se ut i framtiden. Det bidrar till att cyklingens stora potential för samhället förblir underutnyttjad, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder. 

Svenska Cykelstäder föreslår flera åtgärder som är särskilt viktiga i skapandet av en plan som gör det enklare och säkrare för fler att välja cykeln:

Anta ett nationellt cykelmål. Svenska Cykelstäder välkomnar att regeringen i propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) angett att den avser att ta fram mål för ökad cykling, samt att VTI har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett sådant. Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen upprättar ett tidssatt och kvantifierat cykelandelsmål då det är en förutsättning för att cyklingen ska prioriteras, och kunna medverka till att de transportpolitiska målen nås.

Här hittar du fakta om hur målen ser ut i andra länder (längst ned på sidan).


Möjliggör statliga medel till steg 1- och 2-åtgärder. Svenska Cykelstäder föreslår att Trafikverket ska ges möjlighet att initiera, medverka och finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder, det vill säga åtgärder för att påverka transportvalet och optimera transportsystemen. För att åstadkomma det måste Trafikverkets uppdrag och direktiv förändras. Regeringen måste också avsätta medel för detta arbete.


Ändra väglagen och anläggningslagen. Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen
förändrar väglagen och anläggningslagen så att cykelvägar kan byggas där de gör bäst nytta. Idag sätter dessa lagar käppar i hjulet för statligt finansierade cykelvägar. Lagarna är omoderna och tar inte hänsyn till cykelns särskilda möjligheter och behov som ett eget transportslag. En modern lagstiftning är ett måste för att skapa hållbara transportsystem. Detta skulle dessutom underlätta i skapandet av ett nationellt sammanhängade cykelvägnät.

Avsätt mer pengar till cykel och gör det lättare att ta del av pengarna. Svenska Cykelstäder föreslår att de statliga investeringarna i cykelinfrastruktur utökas och att länsplanerna får en större del av de statliga investeringarna. Vi föreslår att minst 10 procent av de statliga medlen i den nya nationella planen öronmärks för cykelinvesteringar. Svenska Cykelstäder föreslår också att reglerna i stadsmiljöavtalet ska förändras. Svenska Cykelstäder vill utveckla stadsmiljöavtalet så att pengarna löper över fler år och successivt utökas. Vi vill också se lättade och/eller förändrade krav på motprestation, framförallt när det gäller cykelsatsningar.


Ge Trafikverket tydligare direktiv att arbeta med ett hållbart transportsystem. Svenska Cykelstäder föreslår att regeringen ska ge Trafikverket tydligare direktiv att främja cykel och andra transportslag som bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp, minskad trängsel och ökad folkhälsa. Som ett led i detta arbete föreslår Svenska Cykelstäder också att Trafikverket får i direktiv att uppdatera sina beräkningsunderlag, de så kallade basprognoserna. Prognoserna måste bättre spegla potentialen av kombinationen av olika styrmedel och bidra till måluppfyllelse av de transportpolitiska målen såväl som de globala målen.


Möjliggör aktiva och säkra transporter för alla. Svenska Cykelstäder föreslår att Trafikverket
ges i uppdrag att ta fram åtgärder som bidrar till att målet om aktivt resande nås. Aktivt resande innebär resor med cykel, gång och kollektivtrafik och cykeltrafik är det mål som har störst bäring på de nationella folkhälsomålen om ökad fysisk aktivitet. Att det mesta aktiva resandet idag sker på ickestatlig infrastruktur är endast en beskrivning av hur det ser ut – inte av potentialen. Då det saknas ett eget mål för cykeltrafik blir cykeltrafikens stora betydelse osynliggjord i befintliga mål. Vidare föreslår Svenska Cykelstäder att Trafikverket ges i uppdrag att ta fram åtgärder för att nå nollvisionen som bättre inkluderar oskyddade trafikanter, i synnerhet cyklister.

Omslagsbild: Nicholas Ahonen/Mostphotos