Kommuner välkomnar nya trafikregler

svenskacykelstader Nyheter

Med stor glädje tar Svenska Cykelstäder emot beskedet att regeringen ska utreda flera planeringsregler och trafikregler som påverkar cykling.

– Äntligen! Det här är inget annat än ett mycket klokt beslut som vi uppmärksammat i många år. Både vi kommuner såväl som trafikanter som rör sig på gatan lever idag med ett regelsystem som togs fram för att främja bilism. Det är hög tid att cykelanpassa regelverket, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera:

  • hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat. Transportstyrelsen ska även lämna ett förslag på regeländring vad gäller enkelriktat och ändring i övriga fall om det anses lämpligt.
  • hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik och säker omkörning ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

– Inom alla de frågor regeringen vill utreda finns redan lagstiftning och utformning som med goda resultat har provats i andra länder. Det gäller inte minst Nederländerna, som är det land som kommit längst i att justera lagstiftningen för att främja cyklingen, framhåller Svenska Cykelstäders ordförande Moa Rasmusson.

Svenska Cykelstäder anser följande

Cykling mot enkelriktat ökar säkerheten och framkomligheten på lågtrafikerade gator i stadskärnor som är tillräckligt breda för att cykel och motorfordon ska kunna mötas. Högersväng mot rött för cyklande har visat sig på ett säkert sätt kunna öka framkomligheten i lämpliga korsningar. Allgrönt gör att cyklande kan svänga i alla riktningar i korsningar utan att förhålla sig till motorfordonstrafik eller att behöva stanna två gånger vid en ”stor” vänstersväng. Säkra omkörningsregler skulle kunna innebära att motorfordon måste byta fil för att köra om en cyklande och därigenom ge säker vingelmån. Generösare regler om cykling i bredd är viktigt för cyklingens attraktivitet och ökar säkerheten genom minskad omkörningssträcka och hindrar att motorfordon gör en omkörning trots möte. Slopat krav på att cyklande måste placera sig längst till höger i filen skulle öka synligheten och göra det lättare att kommunicera sina intentioner vid exempelvis en vänstersväng.

Läs mer i Svenska Cykelstäders politiska program.

Läs mer om regeringens förslag här.

För mer information:
Moa Rasmusson, ordförande, Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se 073-915 16 33
Emil Rensvala, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder, emil.rensvala@svenskacykelstader.se, 073-324 77 84Omslagsbild: Dovile Ramoskaite/Unsplash (beskuren)