Ny studie: ”Cykling mot enkelriktat bör bli tillåtet i Sverige”

Emil Törnsten Nyheter

Cykling mot enkelriktat är en vanlig företeelse i Europa. I Sverige blev det nyligen förbjudet för väghållare att undanta cyklister från enkelriktningen, efter ett beslut av Transportstyrelsen. Nu behöver lagen ändras, menar Björn Sax Kaijser, trafikexpert på Sweco, som i en ny rapport studerat effekterna av cykling mot enkelriktat på trafiksäkerhet och framkomlighet.

Björn Sax Kaijser, Sweco

– Cykling mot enkelriktat leder till färre trafikolyckor, vilket blir tydligt när vi sammanväger den forskning som finns. Den största vinsten är att cyklister kan välja bort trafikerade huvudgator till förmån för stillsamma sidogator med lägre hastigheter. Det bidrar till att olyckorna kan halveras, säger Björn Sax Kaijser.

Riskerna är som lägst när en person cyklar mot trafiken, eftersom motorföraren har uppmärksamheten riktad åt det hållet. Han beskriver cykling mot enkelriktat som en kostnadseffektiv åtgärd för att skapa ett mer finmaskigt cykelvägnät.

– Det finns goda skäl att tro att ett storskaligt införande av cykling mot enkelriktat i Sverige kan bidra till ökad cykling, eftersom tillgängligheten och tryggheten ökar. Barn och ungas cykling tycks påverkas positivt och gående gynnas av att färre cyklister hamnar på trottoaren när det blir lätt att göra rätt, menar Björn.

Cykling mot enkelriktat i Oslo. Foto: David Nordström
Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna
Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder

Slutsatserna i rapporten är att lagstiftningen bör utvecklas. Transportstyrelsens beslut drabbar flera kommuner, om inte regeringen snabbt beslutar att ändra de styrande förordningarna. Det finns alternativa metoder för att möjliggöra dubbelriktad cykling på gator där motorfordon bara får färdas i ena riktningen, men det har visat sig ge sämre regelefterlevnad bland bilister och skiljer sig ifrån hur andra länder skyltar. Ett exempel är Finland, där cykling mot enkelriktat blir möjligt för kommuner att skylta från och med 1:a juni i år.

Svenska Cykelstäder instämmer i att regeringen bör agera.

– Ett sätt att minska klimatpåverkan är att fler klimatsmarta resor genomförs. Om fler ska cykla så måste trafikregler ses över och förändras så att det blir lätt och tryggt att cykla. Om Sverige nu väljer att förbjuda cykling mot enkelriktat är det bakåtsträvande, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Omslagsfoto: Cykling mot enkelriktat i Köpenhamn. Foto: David Nordström.