Riksdagen: Nej till 70 cykelförslag i motioner

Emil Rensvala Nyheter

Igår debatterades cykelfrågor i riksdagens kammare. Cirka 70 förslag i motioner om cykling hade inkommit från riksdagsledamöter under den allmänna motionstiden 2019. Moderniserad väglagstiftning, att möjliggöra cykling mot enkelriktat och att uppmuntra barn att cykla till skolan var några av förslagen som röstades ned.

Sagt i debatten:

”Jag tänker på vår väglag, som är en lag som är utformad efter att vi ska bygga vägar för bilar men som inte tar hänsyn till det stora intresse som finns i dag för att cykla. I väglagen slås det fast att en cykelväg bara får byggas i anslutning till en befintlig väg för bilar.”

Jens Holm (V) vill ändra i väglagen möjliggöra byggandet av friliggande statliga cykelvägar.

”Jag håller absolut med om att väglagen behöver ändras. Jag tror att den egentligen är historisk – utvecklingen har sprungit i kapp och förbi den lagstiftning vi har på området, inte minst när det gäller cykling.”

Maria Stockhaus (M) håller med om att väglagen behöver moderniseras.

”Dessvärre kan man konstatera att många barn i dag lär sig cykla i ett sent stadium, eller så lär de sig inte att cykla över huvud taget.”

Thomas Morell (SD) vill att barn ska utbildas i att cykla säkert i trafiken.

”Den senaste tiden har det varit diskussioner här i Stockholm om vilka regler som ska gälla för cyklister, bland annat när det gäller att cykla mot enkelriktat. Det är viktigt att få klarhet i vad som gäller.”

Martina Johansson (C) uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om regelförenklingar för ökad cykling i hela landet.

”För att öka intresset och verka för ökad cykling anser vi att det behövs satsningar på informationsspridning inom skolan samt på olika språk.”

Magnus Jacobsson (KD) önskar cykelfrämjande satsningar på barn och ungdomar via ideella organisationer.

”Just smittorisk fanns troligen inte med på den hälsokarta som Trafikanalys presenterade i sin rapport 2018 och där det visades att ökad cykling kan bidra till ökad folkhälsa. Minskad smittorisk kan nu läggas till den listan.”

Helena Gellerman (L) vill se ökad cykling under pågående coronakris.

”I våras stod regeringen också värd för en stor internationell FN-konferens om trafiksäkerhet. I Stockholmsdeklarationen skrev man då under på att begränsa hastigheten till 30 kilometer per timme i områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.”

Teres Lindberg (S) om att regeringen gett Trafikanalys i uppdrag att se över möjligheten för sänkt bashastighet i tätort.

”För en förbättrad framkomlighet behöver också frågan om markåtkomst lösas, så att det blir lättare för Trafikverket att planera och bygga cykelvägar med en rationell sträckning.”

Emma Berginger (MP) delar synen på att väglagen behöver revideras.
Se debatten