Plogwebben – ett verktyg för vintercyklisterna i Umeå!

svenskacykelstader Nyheter

Hur vet den som cyklar vilken väg som är bäst att ta när det snöat?  
Umeå kommun har tagit fram ett nytt verktyg som heter Plogwebben – en digital karta som uppdateras med 30 minuters mellanrum och visar de gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för, och som har blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden.
 

Här presenterar vi på Svenska Cykelstäder ett projekt inom cykling från våra medlemmar som vi lyfter för att fler ska kunna ta del av det spännande och inspirerande arbete som de gjort.

BM system, som är leverantören av GPS-systemet till Umeås plogfordon, har en modul som anpassats för att samla in data enbart för gång- och cykelvägnät samt insatstider för plogning och halkbekämpning av dessa. Kartan har ett längre tidsintervall för plogning än halkbekämpning, eftersom halka kan variera väldigt mycket under en och samma dag, medan snöfall inte förändrar förutsättningarna lika snabbt. Kartan erbjuder möjlighet att välja utförd åtgärd på GPS-enheten. Med hjälp av färger visar kartan även hur lång tid som gått sedan en viss åtgärd genomförts. Likaså visas om vinterunderhåll uteblivit på sistone. Tidsintervallen som används i kartan utvärderas kontinuerligt då detta är första säsongen som Umeå kommun tillhandahåller denna tjänst. 

️Konceptet föddes ur en politisk idé om att medborgarna gynnas av att känna till statusen på deras cykelväg för att kunna välja rätt väg och rätt färdsätt. Umeå är en kommun som profilerar sig som vintercykelstad. Det ställer krav på en bra vinterväghållning för samtliga trafikanter. För att få ännu fler att cykla vintertid är åtgärder som denna viktiga då det förenklar vardagen för cyklister. Verktyget har varit ett sätt att ge information till invånarna om var plogning sker och vilka stråk som är prioriterade för plogningen under vintern. 

”Plogwebben är en enkel åtgärd för att skapa nytta åt medborgarna. Arbetet med plogwebben är under utveckling men vi ser potential att i framtiden kunna nå ut till ännu fler med informationen om vinterväghållning.” 
Martin Nylander, Gatuingenjör Umeå kommun

Här kan du läsa mer om plogwebben och prova verktyget: 
https://www.umea.se/trafikochgator/renhallningochsnorojning/snorojningochsandning.4.7d7d901172bb372c5d319a.html

För mer frågor, kontakta Martin Nylander:
Martin.nylander@umea.se

Plogwebben, pågående plogning. Foto: Matin Nylander.

Omslagsbild: MostPhotos/gudellaphoto