Politiskt program

Det är dags att förändra svensk trafikpolitik!

Sverige står inför stora utmaningar. Miljöpåverkan behöver minska, folkhälsan förbättras och samhällsplaneringen inriktas på att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhällen. Megatrender som urbanisering, digitalisering och elektrifiering ritar om spelplanen från 1900-talets trafikpolitik.

Svenska Cykelstäder har en ambitiös vision: hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Anledningen är enkel – ökad cykling är en del av svaret på många av vår tids stora frågor. För att nå dit behöver de nationella investeringarna i cykelinfrastruktur öka. Lagstiftningen behöver moderniseras och vi behöver särskilda satsningar på att få barn att röra sig mer.

Kommuner, regioner och staten kan tillsammans verka för att förbättra cykelförutsättningarna och här beskriver vi de åtgärder som behöver vidtas på nationell nivå för att vi ska nå dit.

 • Skapa förutsättningar för ökad cykling i hela landet
 • Låt Sverige få cykelstäder
 • Låt barnen styra

Här presenterar vi 30 punkter för att öka cyklingen i Sverige. Här kan du läsa programmet i sin helhet med en fördjupning av alla punkter.

30 punkter för ökad cykling

Skapa förutsättningar för ökad cykling i hela landet

Cykling räddar, förlänger och förbättrar liv. Att cykla 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan, kan bidra till att halvera risken för flera välfärdssjukdomar. Det är lovande att potentialen till ökad cykling i hela landet är stor, vilket flera regionala potentialstudier visat. För att frigöra den potentialen måste dock de nationella investeringsnivåerna höjas. I dagsläget går endast omkring 1 procent till cykling. Föråldrad lagstiftning behöver justeras och myndigheter få tydligare uppdrag att främja cykling. Då kan kommuner, regioner och myndigheter samverka för att skapa förutsättningar för ökad cykling i hela landet.

 1. Möjliggör byggandet av friliggande statliga cykelvägar
 2. Utveckla väghållaransvaret för kommunala respektive regionala cykelvägar
 3. Öronmärk statliga medel till cykling och öka medelsfördelningen till länsplaner
 4. Undanröj hinder för att använda statliga medel till steg 1 och 2-åtgärder
 5. Anta ett nationellt cyklingsmål och öka målstyrningen
 6. Låt skattereglerna främja cykling
 7. Utveckla den statliga medfinansieringen till kommuner
 8. Tillsätt en nationell förhandling om infrastrukturinvesteringar för bättre folkhälsa
 9. Utveckla finansieringsprinciperna för att överbrygga barriärer
 10. Ge i uppdrag till SJ och Jernhusen att främja kombinationsresor
 11. Instifta ett operativt nationellt cykelkansli
 12. Förbättra förutsättningarna för forskning och innovation för cykel.
 13. Höj standarden på drift och underhåll och vid vägarbeten på statliga vägar.
 14. Se över hur kostnader kan trimmas med bibehållen kvalitet vid utbyggnad av statliga cykelvägar

Låt Sverige få cykelstäder

Det finns bara en väg framåt för framtidens städer och det är att minska klimatpåverkan, säkerställa ekonomisk hållbarhet och främja social utveckling. Svenska Cykelstäder pekar ut vägen dit och tar ledartröjan för ett Sverige i framkant. Ambitiösa kommuner och regioner ska kunna gå före i sitt cykelfrämjande arbete, men lagstiftningen är idag ett hinder och det finns ett stort behov av att anpassa den för att väghållare bättre ska kunna göra cyklingen attraktiv och säker. Med fler verktyg får kommuner och regioner större möjligheter att hitta lösningar anpassade för olika trafikmiljöer och förutsättningar. Låt Sverige få cykelstäder – modernisera lagstiftningen!

 1. Möjliggör cykling mot enkelriktat
 2. Möjliggör cykelfartsgator/cykelgator
 3. Utveckla vägvisning, vägmärken och annan skyltning för cykling.
 4. Underlätta utbyggnaden av enkelriktade cykelbanor med moderniserad lagstiftning och anpassad skyltning
 5. Möjliggör högersväng vid rött
 6. Möjliggör allgrönt
 7. Utred möjligheterna att införa The Idaho Stop i Sverige
 8. Gör elsparkcyklar till en egen fordonskategori för att ge kommuner bättre möjligheter att reglera friflytande mobilitetstjänster
 9. Initiera en ny och uppdaterad statlig offentlig utredning (SOU) kring cykellagstiftning

Låt barnen styra

Vi står mitt i en eskalerande hälsokris där barn får allt sämre hälsa. Dagens unga riskerar att bli den första generationen i modern tid som får en kortare medellivslängd och sämre livskvalitet än sina föräldrar, visar vår sammanställning fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling. I en skolklass med 30 barn når i snitt 24 av barnen inte minimirekommendationerna av fysisk aktivitet om en timme per dag. Barnen förtjänar bättre och de förtjänar en hållbar framtid att se fram emot. Bättre trafiksäkerhet är viktigt för att skapa levande miljöer för personer i alla åldrar att vistas i och som är så trygga att föräldrar låter barnen vistas i dem utan att ha hjärtat i halsgropen. Vi ska rädda, förlänga och förbättra liv på både kort och lång sikt. Det är hög tid att vi ger barnen förutsättningar att hoppa upp på sadeln och styra!

 1. Sänk bashastigheten i tätort
 2. Inför mobilitetsundervisning i läroplanen
 3. Ta fram information och marknadsföring för att främja aktivt resande till skolor
 4. Utveckla regler och utformning av korsningar, medfinansiera utbyggnad och finansiera informationskampanjer
 5. Minimera de döda vinklarna i tunga motorfordon
 6. Möjliggör för kommuner att själva kontrollera hastighetsefterlevnad som ett komplement till polisens insatser
 7. Påskynda införandet av ISA (Intelligent Speed Assistance) och geo-fencing

Foto: Samuel Williams/Svenska Cykelstäder