Svenska Cykelstäder utökas med Region Skåne

Emil Törnsten Nyheter

Som en av de första regionerna är Region Skåne nu medlem i den ideella föreningen Svenska Cykelstäder. Nu fortsätter arbetet med att öka och förbättra cyklingen i Skåne.

År 2017 antogs Cykelstrategi för Skåne som pekar ut riktningen för den regionala planeringen för cykel. Strategin bygger på målet att cyklingen ska öka med 58 procent till 2030.

– Uppnås målet skulle det innebära en folkhälsovinst motsvarande 1,8 miljarder kronor om året i minskade kostnader för ohälsa och sjukdomar. Det är bra för både klimat, kropp och plånbok. I Skåne når nästan hälften av den arbetande befolkningen sin arbetsplats inom en 30 minuters cykelresa, så potentialen för ökad cykling är enorm, säger Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Föreningen utbyter kunskap inom cykelplanering, kampanjer och organisatoriska åtgärder. Det är en nationell plattform som idag saknas för den regionala cykelplaneringen i Skåne, vilket öppnar upp för att tydliggöra cykelns roll i samhällsplaneringen.

– Vi tar ansvar som region och gör en historiskt kraftig satsning med medel på cykelinfrastruktur i vår länsplan. Ansvaret för ökad cykling delas av många aktörer på olika nivåer, och insatserna behöver ofta samordnas för att uppnå effekt. Ett medlemskap i Svenska Cykelstäder underlättar samordningen av åtgärder mellan landets främsta kommuner och regioner. På så sätt kan Region Skånes arbete med cykelutveckling skalas upp och resurseffektiviseras, menar Mätta.

Genom regelbundna träffar med Riksdagens Cykelnätverk skapas en plattform för föreningens medlemmar att lyfta sina frågor bland riksdagsledamöter från olika partier. Medlemskapet kan öka Skånes inflytande i nationella frågor som rör förutsättningarna för bättre cykelplanering, till exempel ökade anslag för cykelinfrastruktur.

– Många kommuner och regioner satsar rejält på att öka cyklingen. Vi vill visa vägen framåt och hoppas att fler kommuner, regioner och framförallt den nationella nivån tar efter det vi gör, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Mer information:
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se, 070 334 75 13

Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Skåne, matta.ivarsson@skane.se, 0725-52 51 08