Knepigt införa hastighetsbegränsningar för cyklister

svenskacykelstader Nyheter

Artikeln är skriven av Erik Stigell, trafikkonsult och forskare på Trivector.

Cyklisters hastighet diskuteras flitigt i insändarspalter. Många menar att vi måste begränsa hastigheten eftersom hög fart leder till olyckor och skapar otrygghet för andra trafikanter. En aktuell undersökning visar dock att det är knepigt både praktiskt och juridiskt att begränsa cyklisters hastighet – och frågan är om vi verkligen vill det.

Att det skulle vara ett problem med cyklisters hastighet i trafiken är något av en överdrift eftersom de flesta cyklister cyklar i en relativt låg hastighet – i synnerhet om man jämför med mätningar av yrkestrafikens hastigheter och personbilars hastighet utanför till exempel skolor. Medelhastigheter för cyklister är i de flesta fall runt 20 kilometer i timmen. Endast en liten andel cyklar fortare än 30 kilometer i timmen. Därmed skulle en hastighetsbegränsning endast beröra ett fåtal. Det är heller inte klarlagt vilken hastighet som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Problemet är snarast att cyklisternas hastighet är för låg, åtminstone om man ser till reshastigheten från start till mål. Vill vi att fler resor ska göras med cykel för att vi ska nå våra transportpolitiska hälsopolitiska och klimatrelaterade mål måste cykling vara konkurrenskraftigt i tid och i komfort. Det uppnår vi inte om cyklisten måste stanna eller sänka farten titt och tätt under sin resa. För att uppnå de transportpolitiska målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör cyklister erbjudas en hög reshastighet, främst genom att förhindra onödiga omvägar och omotiverade stopp.

”Uttalanden om hög cykelhastighet bygger nästan alltid på subjektiva bedömningar”

Erik Stigell

Men för att uppnå målen om trafiksäkerhet kan det däremot finnas anledning att dämpa cyklisters punkthastighet i vissa situationer eller på vissa platser. Studien har därför studerat sambandet mellan cykelhastighet och risken för olyckor, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med att begränsa hastigheten. Olyckor med cyklister inblandade är en stor grupp som syns i statistiken så det är viktigt att förstå mer om olyckorna. Ibland uppges att hög cykelhastighet kan ha bidragit till att olyckan skett. När vi tittat närmare på statistiken upptäckte vi stora brister. I de flesta fall har ingen mätning av hastigheten skett eller att en polis med vana att bedöma hastigheter varit på plats. Uttalanden om hög cykelhastighet bygger nästan alltid på subjektiva bedömningar.

Foto: Shutterstock

Undersökningen visar också att det kan vara motiverat med hastighetsbegränsning på vissa sträckor för att öka tryggheten och säkerheten, exempelvis där det är dålig sikt, vid vägarbeten, på ytor delade med gående eller intill skolor med dålig sikt och bristande trafikutformning. I de situationer det är motiverat att dämpa cyklisters hastighet bör information i form av varningsskyltar och vägmarkeringar användas.

Studien visar att det är olämpligt att begränsa hastigheten genom åtgärder som fasta hinder, avsmalningar eller skarpa kurvor, eftersom den typen av hinder bidrar till ökad olycks- och skaderisk. Samtidigt kan uppmärksamhetseffekten av dem klinga av vid en överanvändning. Sådana åtgärder är också väldigt impopulära bland cyklister. Just för att de är rädda för att skada sig.

Svårt begränsa cyklisters hastighet
Cyklisters hastigheter regleras redan idag via Trafikförordningen med regler som gäller generellt för alla fordon och vägar. Vill man därutöver införa skyltade hastighetsbegränsningar eller fordonsspecifika hastighetsbegränsningar, som för moped, finns rent praktiska problem då de flesta cyklar inte har någon hastighetsmätare.

Mätningar som gjordes vid en sträcka med skyltad hastighetsbegränsning 20 kilometer i timmen visade att den skyltningen inte hade någon effekt på cyklisternas hastighet. Enligt Trafikförordningen är det inte heller tillåtet att skylta maxhastigheter lägre än 30 km/h på cykelbanor. Det går dock att rekommendera lägre hastighet.

Vi avråder därför från att begränsa hastigheten för cyklister. De möjligheter som står till buds är antingen dyra att genomföra eller potentiellt farliga och vi ser stora vinster för hälsa och miljö med att underlätta för cyklister.

Erik Stigell, forskare på Trivector

Mer om studien
Studien genomfördes av Trivector Traffic i samarbete med VTI och på uppdrag av Trafikverket. Syftet var att undersöka hur hastighetsbegränsningar och andra hastighetsdämpande åtgärder används och kan användas på cykelvägar i Sverige och vilken potentiell trafiksäkerhetseffekt de kan ha.

Kontakt: erik.stigell@trivector.se 010-4565679

Ta del av studien här.