Klimaträttsutredningen förordar mer transporteffektivitet

svenskacykelstader Nyheter

Den senaste klimaträttsutredningen presenterades till regeringen den 18 maj. Enligt slutbetänkandet behöver Sverige ”en starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle” vilket bland annat skulle innebära nya instruktioner för Trafikverket.

Enligt utredningen behöver Sverige för att nå klimatmålet till 2030 uppnå bättre transporteffektivitet. Ett av sätten att göra övergången till netto noll-utsläpp är att begreppet transporteffektivt samhälle skrivs in förordningarna för den nationella planen och länsplanerna. Dessutom vill utredningen att Trafikverket ska planera för minskat transportarbete med energi- och resursintensiva fordonsslag i framtiden. Det behöver bli lättare att ta sig fram gåendes, på cykel eller kommunalt.

– Utredningen visar hur viktigt det är att vi skyndar på omställningen till mera hållbara transportslag, där cykeln spelar en central roll för att minska klimatpåverkan, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska cykelstäder.

Utredningens förslag skulle innebära starkt förändrade prioriteringar för regeringen och dess myndigheter om förslagen förverkligas. Bland annat står det i slutbetänkandet: ”Utredningens förslag innebär att den nationella planen och länsplanerna ska bidra till att trafikarbetet för vart och ett av de energi- och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande trend över tid.”

Rosenbad. Foto och omslagsbild: Michael Erhardsson/Mostphotos