Kalmar kommun växlar upp – blir medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Kalmar kommun krokar arm med andra svenska cykelstäder och regioner och har målet att öka det hållbara resandet till 60 % till 2035. Svenska cykelstäder består nu av 40 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling.

Kalmar kommun i sydöstra Småland har drygt 72 000 invånare. Med ett medlemskap i Svenska cykelstäder ansluter sig Kalmar till en växande förening som arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning med målet om ökad och säker cykling i Sverige. Kommunen ser potential i att ta del den samlade kompetens som finns bland Svenska cykelstäders anslutna medlemmar:

– För att få ökade möjligheter till ett effektivt kunskapsutbyte som vi tror kan resultera i ännu bättre trafiklösningar. Därtill vill vi ha stöd i att åstadkomma ökad cykling enligt kommunens i januari antagna mål i en mobilitetstrategi, säger Thomas Eidrup, cykelstrateg på kommunen.

Mobilitetsstrategin antogs av kommunfullmäktige i början av året och pekar ut en tydlig riktning framåt för kommunen. Mobilitetsstrategin betonar HYR-konceptet, att kommunen ska planlägga för mobilitet som är hälsofrämjande, yteffektiv och resurssnål. Strategin innebär en viljeriktning och styrande kompass inte minst för det kommunala arbetet med att främja cykling.

– År 2035 ska andelen hållbart resande (gång-, cykel och kollektivtrafik) vara 60% jämfört med 35% år 2023. Det är förstås en stor utmaning som kräver krafttag. Vi är självfallet också villiga att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter till er övriga i nätverket för ett cykligare Sverige, säger Thomas Eidrup.

”Det är förstås en stor utmaning som kräver krafttag.”

– säger Thomas Eidrup, cykelstrateg på Kalmar kommun

Flera andra småländska kommuner är redan medlemmar, såsom Växjö, Jönköping och Tranås. Kommunerna deltar aktivt i Svenska cykelstäders arbete – både politiker och tjänstepersoner. Bland annat har kommunerna engagerat sig i arbetsgrupper, kampanjer, nätverksträffar och bidragit med egen kunskap. Kalmar kommun har sedan länge arbetat med en bred palett av hårda och mjuka åtgärder. Utöver att bygga ut, bredda och bygga ny cykelinfrastruktur så har man bland annat arbetat med säkra skolvägar, cykelparkering, hastighetssänkningar, bygdevägar och ett stationsbeläget cykelgarage. Men det behövs även andra åtgärder, enligt Thomas Eidrup.

Cykling på en av kommunens gång- och cykelvägar. Foto: Thomas Eidrup

Vad behöver göras för att cyklingen ska öka i Kalmar?

– Vi behöver fortsätta utveckla infrastrukturen för cykling och för hållbart resande i stort. Därtill hitta ännu effektivare sätt att kontinuerligt jobba med mobility management. Vi behöver också våga fatta fler beslut som i vissa trafiksituationer förändrar balansen mellan trafikslagen i linje med den nya mobilitetsstrategin. Kanske handlar kommande steg om att jobba mer tillsammans med arbetsplatser, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag? En handlingsplan kopplad till mobilitetsstrategin är under utarbetande och kommunens parkeringsriktlinjer ska omarbetas för att bl.a. ge ännu mer styrning mot hållbara transporter, berättar Thomas Eidrup.

Kalmar hälsas välkomna som medlemmar i Cykelstäderna!

Omslagsbild: Kennerth Kullman/Mostphotos