Foto: Shutterstock/Christian Mueller

Förlåtande beläggning på cykelbanor – var ska den placeras?

Emil Törnsten Nyheter

Går det att minska cyklisters skador om det sker en olycka? Att lägga ut stötdämpande, förlåtande, beläggning bestående av asfalt med gummigranulat på cykelvägnätet kan vara ett sätt. Sara Malm och Erik Stigell från Trivector beskriver resultat från ett nytt forskningsprojekt.

Forskning för att få fram förlåtande beläggning som fungerar att cykla på har pågått i Sverige i ett antal år och en typ av beläggning har redan testats på en väg utanför Uppsala. Tekniken börjar bli mogen att användas i större skala men kommer i början att vara dyrare än traditionella beläggningar. Väghållarna behöver därför en metod för att prioritera var beläggningarna ska läggas ut.

Cyklisters singelolyckor sker inte helt slumpmässigt i hela trafiksystemet utan händer oftare på vissa typer av platser. På dessa platser gör den förlåtande beläggningen störst nytta. I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverkets Skyltfonden har vi tagit fram en metod för att hitta dessa platser.

Analys över cykelolyckor i Göteborg. Källa: Trivector

För att komma fram till vår prioriteringsmetod gick vi först igenom befintlig forskning om beläggningens egenskaper och kunskap om var cyklisters olyckor sker. Därefter analyserade vi var och hur cykelolyckor skett i fem större städer: Göteborg, Uppsala, Örebro, Jönköping och Gävle. Slutligen testades en preliminär metod på Eskilstuna tätort och validerades med hjälp av erfarna trafikplanerare från Eskilstuna.

”Stötdämpande beläggning är en åtgärd som minskar risken för personskada när en olycka uppstår, men minskar inte risken för att olyckor sker. Som första åtgärd bör väghållaren därför förebygga själva olyckorna”

Sara Malm och Erik Stigell, Trivector

Den slutliga metoden blev att den förlåtande beläggningen av tekniska skäl bör placeras i det separerade cykelnätet. Tung trafik riskerar att trycka ihop beläggningen och försämra dess stötdämpande egenskaper. I det separerade cykelnätet finns det platser med riskutformning dvs där olyckor sker oftare än slumpmässigt. Exempel på sådana platser är skarpa kurvor och branta backar, samt korsningspunkter där stora gångströmmar eller cykelströmmar korsar cykelbanan. I andra hand kan platser med många cyklister prioriteras eftersom de olyckor som sker oberoende av utformning inträffar oftare där cykelflödena är stora.

Att lägga ut förlåtande beläggning är dock inte alltid den bästa lösningen. Stötdämpande beläggning är en åtgärd som minskar risken för personskada när en olycka uppstår, men minskar inte risken för att olyckor sker. Som första åtgärd bör väghållaren därför förebygga själva olyckorna, genom att åtgärda kända riskutformningar i sitt cykelvägnät. Det kan göras genom separering av gående från cyklister, reglering av väjningsplikt vid korsningar, ta bort fasta hinder inom vägområdet, räta ut snäva kurvor, se till att cykelbanebredden är tillräcklig osv. Även brister i drift och underhåll av cykelbanor bör säkerställas innan en plats föreslås få förlåtande beläggning.

När riskutformningar åtgärdats och stötdämpande beläggning lagts ut kan en stor del av olyckorna försvinna och skaderisken för cyklisterna minskas. Nollvisionen i praktiken!

Sara Malm och Erik Stigell, Trivector

Läs mer om kriterierna på Trivectors hemsida. Ta del av den fullständiga rapporten här.

Omslagsfoto: Shutterstock/Christian Mueller