Förläng cykelsäsongen och förläng livet – cykla 14 februari

Emil Törnsten Nyheter

Den som förlänger sin cykelsäsong förlänger också sitt liv. Detta eftersom cykling året om minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det ett problem att var tredje sommarcyklist ställer in cykeln på vintern. Nu måste villkoren för att cykla på vintern bli bättre. Det skriver företrädare för tre svenska cykelorganisationer och Hjärt-Lungfonden. De uppmanar alla att cykla på Vintercyklingens dag, 14 februari.

Ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm visar hur särskilt cykling till och från jobbet minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Detta även om det bara handlar om några kilometers cykling.[1] Tidigare forskning visar hur lätt fysisk aktivitet såsom cykling minskar risken för hjärtbesvär, men att denna skyddande effekt försvinner om man slutar att röra på sig under några månader om året.[2]

Detta stärker oss i uppfattningen att alla som vill och kan ska ha möjlighet att cykla under hela året. Så är det inte i dag.

Hala cykelbanor stort hinder
I dag cyklar elva procent av svenskarna under en genomsnittlig dag under sommarhalvåret. På vinterhalvåret gör bara sju procent samma sak. Det innebär att var tredje cyklist eller 400 000 personer slutar cykla när vintern kommer.[3] I kommuner som Göteborg och Uppsala visar statistik att antalet cyklister halveras på vintern.[4]

En vanlig orsak till detta är att cyklister upplever att skötseln av cykelvägarna är för dålig på vintern och att man därför är rädd för att halka.[5]

När cyklister i Helsingborg, Jönköping och Örebro fått frågan om varför de slutar cykla när vintern kommer är halt väglag och snö det vanligaste skälen. Vädret ses som ett mindre problem. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, menar att vintercyklisterna skulle kunna öka med 20 procent om snöröjning och halkbekämpning var bättre. Undersökningar från Linköping och Luleå visar att is- och snöfria cykelvägar kan göra ökningen ännu större.[6]

Det är uppenbart att bättre snöröjning på cykelvägarna leder till fler friska hjärtan. Därför är det bra att allt fler kommuner använder så kallad sopsaltning, som är det mest effektiva sättet att hålla cykelvägarna fria från snö och is.[7]

Cykling räddar liv
Varje år dör 3 065 personer i Sverige till följd av vägdamm och avgaspartiklar från fordon. I genomsnitt förkortas var och ett av dessa liv med elva år.[8]

Om var tredje person som tar bilen till jobbet i Stockholm i stället skulle börja cykla samma sträcka skulle 20 liv räddas varje år bland de nya cyklisterna och livet på 60 andra stockholmare skulle räddas varje år till följd av bättre luftkvalitet, enligt en annan studie från GIH.[9]

Cykling är en hjärtesak. För att ge människor fler friska år, minska trycket på den svenska sjukvården och för att minska klimatskadliga utsläpp är våra förslag till beslutsfattare:

  1. Prioritera cykling i infrastrukturbudgeten
    I dag går mindre än en procent av statens pengar till infrastruktur till cykling. Om fler ska cykla säkert året runt behövs omprioriteringar.
  2. Främja cykelpendling
    Januariöverenskommelsen mellan de fyra partierna S, MP, C och L säger att nya skatteregler ska tas fram som underlättar cykelpendling. Gör det. I dag gynnar skattereglerna bilkörning och spinningcyklande.
  3. Sopsalta cykelbanorna
    Med välskötta sopsaltade cykelvägar ökar antalet vintercyklister som kan ta sig fram säkert.

14 februari sammanfaller Vintercyklingens dag och Alla hjärtans dag. Det är en bra kombination. Uppmaningen är att cykla under denna dag för att visa din vilja att cykla också på vintern. Då kan kommuner, regioner och stat se att investeringar i fler cykelvägar, bättre belysning och bättre snöröjning kan få stor effekt för antalet cyklister och antalet friska hjärtan.

Klas Elm, vd Svensk Cykling
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder
Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Debattartikeln har bl.a. publicerats i Värmlands Folkblad och Skånska Dagbladet.


[1] https://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Aktiv-arbetspendling-har-okat-bland-svenskar/
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/555591
[3] https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/62911/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_104_nationellt_cykelbokslut_2018.pdf
[4] http://media.cykelplusminus.se/2019/03/Hur-%C3%B6kar-Sverige-vintercyklandet-v-1.0.pdf
[5] https://cykelframjandet-my.sharepoint.com/personal/lars_stromgren_cykelframjandet_se/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flars%5Fstromgren%5Fcykelframjandet%5Fse%2FDocuments%2FDelas%20med%20alla%2FCyklistvelometern%202018%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Flars%5Fstromgren%5Fcykelframjandet%5Fse%2FDocuments%2FDelas%20med%20alla&originalPath=aHR0cHM6Ly9jeWtlbGZyYW1qYW5kZXQtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvbGFyc19zdHJvbWdyZW5fY3lrZWxmcmFtamFuZGV0X3NlL0VYMWhDR2pCM1lWTmdZMy02TlFOMGxrQjZzcjJfN1pEWUlrUkhTbkJhczkxN1E_cnRpbWU9MThfNFhFR1oxMGc
[6] http://media.cykelplusminus.se/2019/03/Hur-%C3%B6kar-Sverige-vintercyklandet-v-1.0.pdf
[7] https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/sopsaltning-av-cykelvagar-i-teori-och-praktik_1305247
[8] http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1242584/FULLTEXT01.pdf
[9] https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/100-000-bilpendlare-i-stockholm-skulle-kunna-cykla-i-stallet

Cover photo by Mark Seriy