Cykelstäder i riksdagen: ”Olagligt att bygga statliga cykelvägar”

Emil Törnsten Nyheter

Inför årets betänkande av cykelfrågor bjöds Svenska Cykelstäder in till riksdagens trafikutskott tillsammans med Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Cykelorganisationerna höll ett gemensamt föredrag om varför det är nödvändigt med moderniserad väglagstiftning.

– Det är idag förbjudet för Trafikverket att bygga cykelväg längs med motorvägar och järnvägar, vilket vi vill möjliggöra genom att ändra i lagen som reglerar vad allmänna vägar får användas till, säger Emil Törnsten, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder.

Trafikverket får bygga cykelvägar längs med vissa statliga vägar, men då måste den gå intill vägen vilket kan göra den oattraktiv för cyklisterna och onödigt kostsam. Lagstiftningen gör att kommuner får ”lappa och laga” så gott det går. Många cykelpendlare vittnar om kvalitetsskillnader vid kommungränser eller att cykelvägen rent av upphör, vilket grundar sig i samma lagstiftning som inte tillåter regionerna att själva finansiera hela regionala cykelstråk.

En annan del av problematiken handlar om det redan finns grusvägar som skulle kunna asfalteras och länka samman cykelstråk. Det kan handla om servicevägar längs järnvägar eller om åkervägar som drivs av byalag. Ska cykelvägnätet i Sverige utvecklas för både pendling och turism skulle det i många fall kunna vara effektivt att ge bidrag till enskilda vägar för att rustas upp som cykelvägar – men även det är idag förbjudet.

– För att cykelinfrastrukturen ska bli mer attraktivt och säker i hela landet måste juridiken anpassas. Väglagen från 1971 togs fram i en tid när ambitionen var att främja motortrafiken. Nu har regeringen istället som ambition att cyklingen ska öka, säger Emil.

Efter föredraget hade utskottsledamöterna en frågestund med cykelorganisationerna, som för dagen representerades av Emil Törnsten (verksamhetsledare Svenska Cykelstäder), Lars Strömgren (ordförande Cykelfrämjandet) och Klas Elm (VD Svensk Cykling). På bilden står de utanför utskottets sammanträdesrum.