”Blygsam satsning” – Våra synpunkter på remiss av promemorian Skattelättnad för cykelförmån

svenskacykelstader Nyheter

Regeringen med samarbetspartier föreslår skattelättnader för förmånscyklar. Promemorian innehåller två alternativ. Svenska Cykelstäder välkomnar satsningen och vill se att det bli verklighet, men anser att bägge föreslagna alternativ har sådana brister att de bör justeras innan de införs. Därför presenterar vi några konstruktiva förbättringsförslag.

Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Promemorian uttrycker att syftet är att öka cykelpendlingen och föreslår två alternativ som ska leda till det. Det första är att förmånscyklar blir helt skattefria upp till ett inköpspris motsvarande 5 000 kr. Det andra är att 40 % av värdet förmånsbeskattas på förmånscyklar med inköpspris upp till 21 000 kr för el-assisterade cyklar och 27 000 kr för traditionella trampcyklar.

Svenska Cykelstäders remissvar lyfter att den samhällsekonomiska nyttan får antas överstiga kostnaden och efterfrågar därmed en utökad och lönsam satsning. Vi förordar i första hand att förmånsskatten på cyklar tas bort helt samt att även taket tas bort helt eller sätts betydligt högre. I andra hand förordar vi att alternativ 1 och 2 kombineras. I tredje hand förordar vi alternativ 2.

Därutöver anser vi att skattereglerna efter införandet ännu inte kan anses främja cykling, såsom vi i vårt politiska program uttrycker att de bör göra. I relation till andra färdsätt får detta betraktas som en blygsam satsning. Några ytterligare förslag är därför att friskvårdsbidraget bör göras om och anpassas så att det kan använda för cykelrelaterade inköp, service och tjänster. Minskad eller slopad moms är ett annat förslag som kan gynna fler än de som är anställda och i arbetsför ålder. Till sist är det viktigt att bilsubventionerna upphör.

Ta del av remissvaret i sin helhet här.

Omslagsfoto: Mika Baumeister/Unsplash