”Beklämmande när regeringen rubbar överenskomna cykelsatsningar”

svenskacykelstader Nyheter

Region Stockholm är ny medlem i Svenska Cykelstäder och regionrådet Gustav Hemming (C) ser stor potential i att skapa en gemensam nationell allians mot rådande bilnormer – och för cykling.
– Inom den nationella politiken ses cykling fortfarande inte som ett transportslag jämbördigt andra. Det vill vi ändra på.

Region Stockholm var först ut med att instifta att regionalt cykelkansli och sedan årsskiftet är funktionen permanentad. Samordning, kunskapsspridning och forskning är några av cykelkansliets viktigaste verksamheter. Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för tillväxt, samhällsplanering och skärgård berättar att ett viktigt fokus också är att jobba för att kommunövergränsande cykelstråk ska ha samma standard oavsett vilken kommun du råkar rulla genom.
– Vi har 26 kommuner i länet och cykelresor sker i hög grad över kommungränserna. Det finns många exempel på när en bra cykelväg mynnar ut i en landsväg eller i en trottoarkant när du har passerat över en kommungräns. Ofta handlar det om att kommuner prioriterar och satsar olika när det kommer till cykling och vi har därför lagt särskild tyngd på stråkstudier och att få kommunerna att ta ett gemensamt ansvar.

”Vill man minska sjukvårdskostnaderna ska man satsa på cykling.”

Gustav Hemming
Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för tillväxt, samhällsplanering och skärgård

Tydliggöra cyklingens hälsovinster i cykelplanen
I en region där alltfler väljer att ta cykeln växer kraven på en infrastruktur som möter behoven. Snart påbörjas arbetet med att revidera den regionala cykelplanen från 2014. Till denna revidering har Gustav Hemming en förhoppning om att få med även folkhälsoaspekterna i större utsträckning.
– Vår cykelplan har sin utgångspunkt i cykeln som ett transportslag för att minska klimatpåverkan och trängsel – men det finns ju också en otroligt viktig hälsoaspekt som borde inkluderas i högre grad. Jag tycker att vi ska jobba för att sluta en pakt kring cykelfrågor så att det inte bara är en allians mellan cykel, klimat och trafik utan också folkhälsa.

Gustav Hemming har känt av ett stegrande engagemang från aktörer inom detta fält.
– Visst rör det sig. Vi märker ett ökat intresse från organisationer som jobbar med de stora folkhälsosjukdomarna. Det är också viktigt, utifrån ett politiskt perspektiv, att få med folkhälsoaspekten – kan man nå de politiker som kanske inte bryr sig lika mkt om klimatfrågan och trängselfrågan som om folkhälsofrågan blir det lättare att nå fram. Regionerna är ju ansvariga för sjukvården och utifrån det perspektivet blir det kanske tydligare att det behövs mer regionala cykelsatsningar. Att vi kan minska sjukvårdskostnaderna genom att satsa på folkhälsa.

Vilket råd vill du ge till politiker ute i landet som vill minska sjukvårdskostnaderna utifrån möjligheten att arbeta med preventiva åtgärder?
– Vår folkhälsa har gått från ledande till medelmåttig i förhållande till andra länder och det är på kraftigt nedåtgående med ett ökat stillasittande och kraftigt ökande övervikt. Det måste vi ta tag. Vill man minska hälsoklyftorna måste man satsa på vardagsmotionen och det bästa sättet för många är att använda sig av smarta transportmedel som stärker hälsan och dessutom också ofta är det snabbaste alternativet. Vill man minska sjukvårdskostnaderna ska man satsa på cykling.

”Inom den nationella politiken ser man fortfarande inte cykling som ett transportslag jämbördigt andra.”

Gustav Hemming

Snårig ansvarsfördelning för cykelvägar
På frågan om vilka utmaningar Gustav Hemming och cykelkansliet stöter på i sitt arbete nämner han två faktorer, även om de kanske ur ett större perspektiv hänger ihop. Prioriteringsfrågan och ansvarsfrågan.
– Cykelsatsningarna sitter ofta löst när det blir skarpt läge och hårda prioriteringar måste göras. Det är beklämmande när exempelvis regeringen rubbar överenskomna satsningar på viktiga cykelstråk till förmån för satsningar på vägar och spår. Självklart måste det satsas på kollektivtrafik men varför är det alltid cykeln som ska bli lidande? Ansvarsfrågan, vem som har ansvar för olika vägar är också väldigt krånglig. Det finns Trafikverkets vägar och kommunernas vägar. Hur cykelvägar ska dras i förhållande till Trafikverkets vägar borde förenklas.

En annan prioriterad fråga är att få cykeltrafiken erkänd som eget trafikslag.
– Inom den nationella politiken ser man fortfarande inte cykling som ett transportslag jämbördigt andra. Det vill vi förändra. Därmed skulle resursfördelningen också kunna påverkas i större utsträckning och det skulle bli svårare att omprioritera bland utlovade satsningar.