Låt barnen styra!

Emil Törnsten Nyheter

Låt barnen styra! är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest ambitiösa kommuner och regioner, som målmedvetet arbetar för ökad cykling, ingår. Tillsammans vill vi höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Vår gemensamma målsättning är att hälften av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

Cyklingen har minskat bland barn och unga i Sverige. På 70-talet gick eller cyklade 90 % av barnen till skolan – idag är siffran nere på 52 % [1, 2]. Av 15-åringar så är det endast 13 % av pojkarna och 9 % av flickorna som uppnår de rekommenderade miniminivåerna av fysisk aktivitet på 60 minuter om dagen [3].

Uppmaningen låt barnen styra! handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället. Barns möjlighet att röra sig på egen hand har minskat drastiskt de senaste decennierna: på 1980-talet fick nästan alla barn från sju års ålder gå eller cykla själva till skola, lekplatser, affärer och andra miljöer – en siffra som har halverats idag [2]. Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar [4].

Svenska Cykelstäder vill även uppmana kommuner och myndigheter i hela landet att anlägga säkra cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter. Genom att samtidigt minska biltrafiken i närområdet så kan cykling upplevas som tryggt och attraktivt för personer i alla åldrar.

Referenser
[1] Faskunger (2008) Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Statens folkhälsoinstitut rapport 2008:33
[2] Trafikverket (2013) Barns skolvägar. TRV 2013:006
[3] Folkhälsomyndigheten (2014) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14
[4] VTI (2017) Cykling bland barn och unga – en kunskapssammanställning

Se filmen på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=USVSoXc1zQc