Image

Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre fokusområden:

Kunskapsutbyte

Svenska Cykelstäder fungerar som en brygga mellan kommunala, regionala och andra aktörer inom cykelområdet. Det kan vara utmanande när man är tidig med nya idéer och lösningar och de nationella riktlinjerna inte har hängt med. Cykelstäderna löser problemet genom att vara ett forum för kunskapsutbyte, utveckling och innovation.

Samverkan

Genom Svenska Cykelstäder får medlemmarna möjlighet att samverka, bland annat genom rikstäckande kampanjer som tidigare drivits lokalt. Det ger större verkningskraft när budskapet når ut till fler och det blir mer kostnadseffektivt. Verkar ni för ökad cykling – då ska ni vara med när vi sätter Sverige i rullning!

Opinionsbildning

Sverige står inför stora utmaningar och samhällsplaneringen behöver inriktas på att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhällen. Där cykeln spelar en viktig roll. För att nå dit behöver de nationella investeringarna i cykelinfrastruktur öka och lagstiftningen moderniseras. Vi driver kommunernas och regionernas frågor utifrån vårt politiska program.


Bli medlem!

Gå med i Svenska Cykelstäder och låt oss tillsammans verkad för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp! Vi välkomnar kommuner, regioner och andra aktörer som kan bidra till föreningens verksamhet.

På årsmötet 2020 antogs nya kriterier för medlemskap som öppnar upp för fler att bli medlemmar än tidigare. Nedan finner du våra avgifter och kriterier för de olika medlemsformerna.

Vill din kommun, region eller organisation bli medlem? Här hittar du vår ansökningsblankett för medlemskap.

Avgifter och kriterier för medlemskap

Ordinarie medlemmar

Regioner: 20 000 kr
Små kommuner (<100 000 invånare): 20 000 kr
Stora kommuner (≥100 000 invånare): 25 000 kr

Ordinarie medlemmar är svenska kommuner och regioner. För att bli medlem i Svenska Cykelstäder skall den ansökande kommunen/regionen stödja föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att bli medlem, samt ha fattat ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i kommunen/regionen. Regioner skall dessutom bedriva ett systematiskt samverkansarbete bland regionens primära väghållare gällande cykelinfrastruktur.

Associerade medlemmar

≥10 anställda: 25 000 kr
<10 anställda: 15 000 kr
(Avser sammanlagda heltidstjänster)

Associerade medlemmar ska stödja föreningens vision, samt bedömas bidra med betydande kunskap till föreningen. De skall även bidra med att stärka föreningens varumärke.

Priserna gäller exkl. moms och avser kalenderår.

Image

Vi stödjer

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Detta vill vi vara med och förändra! Trygga cykelvägar, minskad tung trafik runt skolor och cykling i läroplanen är några viktiga åtgärder som vi arbetar för. Läs mer på Generation Peps hemsida.